5 Nycklar

Koncept för utformning och kalibrering av organisationens arkitektur

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten. Men först och främst ska fokus ligga på den systemnivå där kärnverksamheten bedrivs. Verksamheten ska alltså organiseras nerifrån och upp.

Det finns ingen motsättning mellan att organisera nerifrån och upp och att leda uppifrån och ner. När båda tankesätten råder samtidigt blir organisationen stark. När bara det ena dominerar får organisationen problem med sin identitet.

Rollen på överordnad nivå är att skapa förutsättningar för den nivå där det direkta arbetet med att leverera organisationens idé till dess målgrupper sker. Det är ett ledningsarbete som bl a ställer krav på styrd nivå att utforma en effektiv organisatorisk arkitektur från syfte till ”hålla spåret”.

Varje systemnivå har nytta av att använda konceptet på den egna nivån och rollen. När konceptet används på stödfunktioner eller ledningsfunktioner ska det leda till en arkitektur för dessa, som stöder kärnverksamhetens syfte.

Exempel: På övergripande systemnivå är kärnprocessen ‘ledning/management’, med syftet att få organisationens idé att hända i verkligheten. Rollen på överordnad ledningsnivå blir att se till att styrd nivå har en arkitektur utformad för att leverera organisationens idé till dess kunder och att detta fungerar i verkligheten.

Exempel: För stödfunktioner är rollen att leverera tjänster som underlättar för (verkställande) ledning på olika systemnivåer att förverkliga kärnverksamhetens syfte.

Konceptet beskriver fem grundläggande strukturer i en organisations arkitektur där organisationens idé/syfte är den första. Resterande fyra grundstrukturer utformas för att få syftet att hända i verkligheten.

 

Organisationens arkitektur;

  1. Organisationens syfte och kärnvärden. Begreppen affärsidé eller verksamhetsidé är ungefärliga synonymer. Syftet beskriver varför organisationen finns. Syftet är existentiellt. Syftet beskriver vad organisationen ska leverera och vilken nytta det ska ge organisationens kunder/målgrupper. Kärnvärden beskriver vilken kvalitet organisationens tjänster/produkter ska ha ur kundernas/målgruppernas perspektiv.
  2. Kärnprocesser är de processer som tillsammans skapar tjänsten/produkten och levererar den. Syftet styr kärnprocessernas utformning och detaljeringsgrad.
  3. Det som organiseras är processer. Är kärnprocessen en eller flera kedjor av delprocesser? Ska ansvar för processerna delas upp eller hållas ihop?
  4. Positioner identifierar de roller som organisationen behöver för att processerna ska fungera och leverera. En position definieras med ett syfte relaterat till organisationens syfte samt med restriktioner i besluts- och handlingsmandat (så få som möjligt, helst inga).
  5. ”Hålla spåret”. Beskriver objekt, indikatorer och processer som ledning och medarbetare på ett strukturerat sätt behöver utföra för att förstärka eller korrigera så att organisationen håller syftespåret och syfte och kärnvärden händer som tänkt.

 

Vi brukar kalla konceptets fem delar för Tamburinen.

Organisationens arkitektur är den ena avgörande faktorn för att en organisation ska utveckla resiliens. Den andra faktorn är ledarskap. 

Dela inlägget:

Mer Inspiration